Privacy Beleid

PRIVACYSTATEMENT LIGHT & SOUND FACTORY

Light & Sound Factory, onderdeel van Main Gear Supply B.V., gevestigd te Geldrop en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60857196, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Light & Sound Factory met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Contactgegevens:

Spaarpot 19
5667 KV Geldrop
+31 (0)40-2498976
administratie@bolution.nl

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Light & Sound Factory persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) klanten;
b. bezoekers aan de winkel/showroom;
c. bezoekers van www.maingearsupply.com;
d. sollicitanten;
e. alle overige personen die met Light & Sound Factory contact opnemen of van wie Light & Sound Factory persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verkrijgen van persoonsgegevens

Light & Sound Factory verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail of formulieren op de website) heeft verstrekt;
b. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website zijn gegenereerd, zoals
het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige
bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt
genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
c. door camerabeelden bij een bezoek aan de winkel/showroom vastgelegd t.b.v. de veiligheid van medewerkers en bezoekers.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan Light & Sound Factory niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Er wordt ouders dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Light & Sound Factory zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via administratie@bolution.nl.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Light & Sound Factory verwerkt:
a. voor- en achternaam;
b. geslacht;
c. adresgegevens;
d. telefoonnummer;
e. e-mailadres;
f. gegevens over uw activiteiten op onze website;
g. bankrekeningnummer.

4. Doeleinden verwerking

Light & Sound Factory verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het afhandelen van betalingen;
b. verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
c. bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
d. informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
e. de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
f. om goederen en diensten af te leveren;
g. het bewaken van de winkel/showroom en het beschermen van persoonlijke gegevens;
h. Light & Sound Factory analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op persoonlijkevoorkeuren;
i. Light & Sound Factory verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijke verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Light & Sound Factory neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Light & Sound Factory) tussen zit.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Light & Sound Factory kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Light & Sound Factory persoonsgegevens verwerken. Light & Sound Factory sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

7. Cookies

a. Light & Sound Factory maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Light & Sound Factory gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties kan worden aangeboden;
b. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ ;
c. Light & Sound Factory maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Light & Sound Factory op haar eigen site persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant;
d. Light & Sound Factory maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om de website te verbeteren en te optimaliseren.

8. Doorgifte buiten de EER

Light & Sound Factory geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Light & Sound Factory ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het
betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen
in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

9. Bewaren van gegevens

Light & Sound Factory bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Light & Sound Factory hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
b. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:
5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
c. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
d. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar
wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

10. Beveiliging persoonsgegevens

Light & Sound Factory neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@bolution.nl

11. Wijzigingen privacy statement

Light & Sound Factory kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Light & Sound Factory gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

12. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Light & Sound Factory te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te
verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te
maken. Hierover kunt u contact opnemen met Light & Sound Factory door een e-mail te sturen naar administratie@bolution.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Light & Sound Factory persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Light & Sound Factory door een e-mail te sturen naar administratie@bolution.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).